போலச் சிரிக்குமொரு வாழ்வு

இவ்வளவுதான் என்பது
எவ்வளவு உண்மையோ
அவ்வளவு உண்மை
இவ்வளவு மட்டுமில்லை என்பதும்
*******************************************************
இறுகமூடிய பிஞ்சுவிரல்களுக்குள்
இருப்பதான பாவனையில் 
மலரவிழும் போதில்
மணப்பதான பாவனையில்
அன்பையும் வைத்திரு
போலச்சிரிக்குமொரு வாழ்வு
******************************************

வலியினடியில்
மிதக்கும் சிரிப்பைத் துழவிக்கொண்டு 
வலியின் கரையோரத்தில்
கதைபேசிக்கொண்டு
எது நீ
எது நான்
******************************************
நீங்கள் சொன்ன பெயர்
மரத்தினுடையதா
பசிய ஒளியோடு
ஆடிக்கொண்டிருந்து விட்டு
இதோ இக்கணம்
உதிரும் இலை
உதிர்த்த கிளை
இரண்டுக்கும் இடையே
இழுபடுவதா
அதனடியில் துளிர்த்துக்
கொண்டிருக்கும் தளிர்
காம்பைப்பற்றியபடி
தன்னுடையது என்றல்லவா சிரிக்கிறது
கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை