போக்கிடம் இல்லா நிலவு

வீட்டுக்கு வெளியிலிருந்து சூரியன் சுட்டது.
வெளிச்சத்துக்காக எனப்பழகிக்
கொண்டீர்கள்.
உள்ளிருக்கும் மின்விளக்கும் சுடுகிறது.
இப்போது வெளியில் செல்ல
யத்தனிக்கிறீர்கள்
நிலவும் அதையே செய்கிறது
ஆனால்
வானத்தைவிட்டுப் போக்கிடம் இல்லாத நிலவின்மேல்
கொஞ்சம் இரக்கம் வையுங்கள்கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை