இடுகைகள்

June, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

முகநூல் கவிதைகள் சில

படம்
வனமாக விரும்பிய விதைக்கு 
பழைய போத்தல் நிலமானது 
யார் வகுத்த விதி

********************************************
அந்த மேகம் நகர்ந்து கொண்டேயிருக்கிறது காக்கை,கழுகு,என் அபிமான நேசன்
என
யார்யாரையோ கண்டுகொண்டிருக்கிறேன் 
மேகத்தையும்
உணர்கிறேனா என உணராமலே
அந்த மேகம் நகர்ந்து கொண்டேயிருக்கிறது
அதை மேகம் என்று சொல்வதும் கூட
அறியாது
அந்த மேகம் .... *************************************************** முகமூடிக்குப் பின்னால் இருப்பதும் 
முகம் இல்லையா ******************************************* அதிகாலை நான்கு மணிக்குத்தான் 
குயில் கூவும் 
இது என்ன கடிகாரம் 
நான்கு மணியே இல்லாமல்  ************************************************* தூரத்து ஒற்றை இருக்கை
தந்த நம்பிக்கை 
இரைத்தமூச்சையும் பொருட்படுத்தவில்லை 
நொடித்த கால்கள் 
தெரிந்துவிடாமல் 
தூரத்திலேயே இருக்கட்டும் ************************************************ கனவு என்று சொல்
கற்பிதம் என்று சொல்
அறியாமை என்று சொல்
பேராசை என்று சொல்
பிச்சி என்று சொல் 
பிழை என்று சொல் பொய் என்று... ************************************************ வண்ணங்களைக் குழைத்தபோது 
தோன்றியதெல்லாம் ஓவியம்தான் 
கை …

வாழ்க்கைச் சத்தம்

என்ன செய்துவிட்டோமென
பேசிக் கொண்டிருப்பது
என்ன நடக்கவில்லையென 
மௌனமாயிருப்பது
ஆனாலும்
மௌனமாயிருந்தபடி
பேசிக்கொண்டும்
பேசியபடியே
மௌனமாகவும்
இரைகிறது வாழ்க்கை