இடுகைகள்

July, 2018 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நெட்டை மரம்

பின்முதுகின் கண்கள் உங்களைத்தான் பார்க்கின்றன
குறிப்பாக உங்கள் இதழ் அரும்புகிறதா என கற்பிதம் செய்து கொள்ளுங்கள்
அது நெட்டை மரமென
*******************************************************************************
வீசி எறிந்துவிட விரும்பினேன்
நீளாக்கைகளில் நிறைந்திருந்தது தேன்கூடு விலகிச்செல்ல எழுந்தபோது
நில்லாக்கால்கள் பதிந்திருந்தது நெடுவானில் கரையேற எத்தனித்தேன்
முங்கியெழுந்த தலையின்
நாற்புறமும் நீர்வெளி நெருப்புக்குவியலின் நடனத்தில்
நேர்நிற்கும் ஒற்றைப்புள்ளி
தேடும் செம்போத்து
வருமோ
பற்ற விரல் தருமோ
அதற்கும் சுடுமோ....
**************************************************************
ஒரே அளவிலான சன்னல்கள்
ஒரே மாதிரியான வெளிச்சம்
ஏறியிறங்கும் அலைவழி உடைந்த படகு
********************************************************** காயப்படுத்துவதை விருப்புடன் செய்யும் உன் கைகளில் சிறு துரும்பையும் யாரும் கண்டதில்லை
உன்னால் முடிகிறது
யார் மனதையும்
ஒரு கோவை இலையைக் கிள்ளி கசக்கி
சிலேட்டின் எழுத்தாக்கிட
****************************************************************
தீப்பொட்டுகள் சுடர்ந்து கொண்டிருக்கின…