வியாழன், நவம்பர் 22, 2018

இருப்புகுளக்கரையின் யானைத்தூணில்
சங்கிலி மட்டுமே ஏழுகோணலாகக் கிடக்கிறது
தென்னைமட்டையை ஒருநாளைப்போல
இழுத்துவருகிறான் குட்டன்
உன்இருப்பு தரும் அண்மையை
உன்சொற்களின் கரகரப்பை
முன்முற்றச்செம்பருத்தியிடம்
விட்டுச்செல்
நீ வரும்வரை

கருத்துகள் இல்லை:

போகன்வில்லாவில் படர்ந்த வயது

  மீனின் தலையும் சிங்கத்தின் பிடரியும் நீள்சிறகும் கொண்ட என் பேரன்பே தவ்வித்தவ்வியாவது வந்து கணக்காட்சி அருளிவிட்டுப்போ உனைக்கண்ட பிரமிப்பில...